PEDAGOG

DOTYCZY STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

PEDAGOG / gabinet nr 16
mgr Monika Ryterska /m.ryterska.pedagog.SP73@wp.pl
mgr Anna Kasprzak /a.kasprzak.SP73@wp.pl

– poniedziałek: 9.00 – 14.00
– wtorek: 8.00 – 17.00
– środa: 9.00 – 14.00
– czwartek: 8.30 – 17.30
– piątek: 9.00 – 13.00


 • Zadania pedagoga szkolnego w świetle przepisów prawa

  Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

  Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

  Główne zakresy zadań pedagoga szkolnego:

  1. Zadania ogólnowychowawcze: kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.

  2. Profilaktyka wychowawcza: diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą – realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych.

  3. Indywidualna opieka pedagogiczna: pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych – rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

  4. Pomoc materialna: współpraca z MOPR, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu – Wydział Rodzinny i Nieletnich.

  Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

  gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,

  gdy ktoś naruszy ich prawa,

  gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,

  gdy potrzebują pomocy i rady,

  gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym.