OPIEKA MEDYCZNA

OPIEKA MEDYCZNA OFEROWANA DZIECIOM W NASZEJ SZKOLE
Opiekę medyczną w naszej szkole sprawuje codziennie (wg potrzeb)
pielęgniarka dyplomowana pani Urszula Jarek

Grypa – zalecenia dla szkół

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi sprawowana jest przez pielęgniarkę na terenie szkoły. Zasady sprawowania tej profilaktyki określono ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWI z dnia 22 grudnia 2004 w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz. U. Nr 282, poz. 2814).

§ 4.
Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawują:
1) pielęgniarka, która ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, zwana dalej „pielęgniarką”, albo higienistka szkolna.
§ 7.
1. Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarkę albo higienistkę szkolną obejmuje w szczególności:
1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki pielęgniarskiej nad uczniami objętymi tym postępowaniem;
3) organizowanie profilaktycznych badań lekarskich;
4) prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej;
5) współorganizowanie lub organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych;
6) czynne poradnictwo w zakresie opieki pielęgniarskiej;
7) udział w planowaniu, realizacji i ocenie szkolnego programu edukacji zdrowotnej oraz podejmowanie innych działań w zakresie promocji zdrowia;
8) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów
i zatruć;
9) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
10) prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów według wzorów określonych
w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
11) prowadzenie dokumentacji szczepień ochronnych uczniów i sprawozdawczości zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pielęgniarka albo higienistka szkolna sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem współpracuje z:
1) lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
2) lekarzem dentystą sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniem;
3) pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej;
4) rodzicami, opiekunami prawnymi lub faktycznymi ucznia;
5) dyrektorem szkoły;
6) radą pedagogiczną;
7) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

Przykładowe działania:

  • Szkolenie z pomocy przedlekarskiej dla uczniów kl. IV – VI

  • Zajęcia edukacyjne na temat higieny jamy ustnej w kl. 0″

  • Współpraca z Akademią Medyczną we Wrocławiu Katedra i Zakładem Bromatologii
    i Dietetyki – badania i wywiad z uczniami klas piątych pod opieką pani doktor Marii Drzewickiej

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTI-MEDYK Spółka z o.o.ul. M. Borna 1/3 – udział uczniów w badaniu wzroku i słuchu w ramach realizacji programów zdrowotnych